DOFINANSOWANIE PROJEKTU BADAŃ TYPU WSKAŹNIKA AOWN-5/5

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Zakup usługi badawczej przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w zakresie badania pełnego (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia AOWN-5/5"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0641/16-00

Przedmiotem projektu jest zakup 1 usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z
określonymi wymogami/normami - badania pełne (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia
AOWN-5/5, wykonywane wg zaleceń producenta tj. zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN
61243-1:2007+A1:2010 oraz dokumentacją techniczną producenta: „Warunkami Technicznymi Odbioru
WTO-4/16”.

Wartość projektu wynosi 23 960,40 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 17 532 zł.