Polityka jakości

Głównym celem Spółdzielni jest dostarczanie wyrobów przeznaczonych do użytkowania w ramach systemu bezpieczeństwa pracy w energetyce, spełniających określone oraz oczekiwane wymagania klienta, takie jak:

* bezpieczeństwo użytkowania,
* ergonomiczność i niezawodność,
* nowoczesność rozwiązań technicznych,
* spójność ze stosowanymi w energetyce technologiami oraz zgodność z przedmiotowymi normami i zasadami,
* atrakcyjność handlowa.

Tak pojęta jakość leży u podstaw polityki jakości przedsiębiorstwa jako warunek wypełniania jego misji.

Realizacja polityki jakości, w którą jest zaangażowane całe przedsiębiorstwo, jest zagwarantowana poprzez:

* doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:2007 za pomocą auditów, przeglądów i działań korygujących;
* ustalanie wymagań i oczekiwań klienta poprzez ich dokładną analizę i udokumentowany przegląd;
* wdrażanie nowoczesnych produktów na podstawie wyników badań marketingowych oraz wiedzy o rozwoju techniki w elektroenergetyce;
* wytwarzanie wyrobów gwarantujących bezpieczeństwo ich użytkowania, potwierdzone certyfikatem lub deklaracją zgodności;
* ciągłe usprawnianie procesów wytwarzania i metod kontroli;
* planowanie procesów potrzebnych do realizacji wyrobów
* podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń;
* dobór i weryfikację dostawców poprzez ocenę ich poziomu techniczno – organizacyjnego;
* terminową realizację dostaw wyrobów;
* systematyczną analizę wyników ekonomiczno – finansowych oraz kosztów jakości i planowanie ich poziomu.

Osoby kierownictwa i pracownicy mają świadomość swojego wpływu na jakość i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Stanowi to dla nich źródło osobistej satysfakcji i okazję do spełnienia potrzeby samorealizacji.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyznany naszej firmie przez SGS Polska jest w ważny do 15.09.2018.