O firmie

POLITYKA JAKOŚCI

Dbając o jakość naszych wyrobów uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania według wymagań norm:

* PN-EN ISO  9001: 2015 – System zarządzania jakością
* PN-EN ISO 14001: 2015 – System ochrony środowiska
* PN-EN ISO 45001: 2018 – System bezpieczeństwa i higieny pracy

Wdrożono także zintegrowany system informatyczny klasy ERP.

Głównym celem Spółdzielni jest dostarczanie wyrobów przeznaczonych do użytkowania w ramach systemu bezpieczeństwa pracy w energetyce, spełniający kluczowe wymagania, takie jak: * bezpieczeństwo użytkowania, * ergonomiczność i niezawodność, * nowoczesność rozwiązań technicznych, * spójność ze stosowanymi w energetyce technologiami oraz zgodność z przedmiotowymi normami i zasadami. Tak pojęta jakość leży u podstaw polityki jakości przedsiębiorstwa jako warunek wypełniania jego misji. Realizacja polityki jakości, w którą jest zaangażowane całe przedsiębiorstwo, jest zagwarantowana poprzez: * doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 45001: 2018 za pomocą auditów, przeglądów i działań korygujących; * ustalanie wymagań i oczekiwań klienta poprzez ich dokładną analizę i udokumentowany przegląd; * wdrażanie nowoczesnych produktów na podstawie wyników badań marketingowych oraz wiedzy o rozwoju techniki w elektroenergetyce; * wytwarzanie wyrobów gwarantujących bezpieczeństwo ich użytkowania, potwierdzone certyfikatem lub deklaracją zgodności; * ciągłe usprawnianie procesów wytwarzania i metod kontroli; * planowanie procesów potrzebnych do realizacji wyrobów * podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń; * dobór i weryfikację dostawców poprzez ocenę ich poziomu techniczno – organizacyjnego; * terminową realizację dostaw wyrobów; * systematyczną analizę wyników ekonomiczno – finansowych oraz kosztów jakości i planowanie ich poziomu. Osoby kierownictwa i pracownicy mają świadomość swojego wpływu na jakość i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyznany naszej firmie przez SGS Polska jest w ważny do 30.11.2021.

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w Krakowie powstała w 1958 roku w Nowej Hucie. Od założenia profil produkcji AKTYWIZACJI stanowi sprzęt ochronny używany przy eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia.

W warunkach gospodarki wolnorynkowej AKTYWIZACJA stała się nowoczesnym, w pełni konkurencyjnym przedsiębiorstwem, wiodącym w Polsce i znanym za granicą, godnym zaufania na rynku i w swoim otoczeniu. Stworzyła potencjał umożliwiający jej działanie w warunkach integracji europejskiej, wykorzystując unijne fundusze pomocowe.

Rozwój oferty produktowej AKTYWIZACJI jest wytyczany przez rozwój techniki stosowanej w energetyce oraz wymagania norm europejskich i międzynarodowych.

AKTYWIZACJA zachowuje swą spółdzielczą tożsamość, nadaje jej jednak współczesny wymiar.

Spółdzielnia liczy około 40 członków.

Jako Spółdzielnia Pracy realizujemy koncepcje harmonijnego rozwoju co opiera się na działaniach uwzględniających interesy społeczne, aspekty środowiskowe, a także relacje z pracownikami i kontrahentami. Nasza postawa została dostrzeżona i wyróżniona przez marszałka województwa, naszej spółdzielni przyznano nam certyfikat zakup pro-społeczny.