Fundusze unijne

DOFINANSOWANIE PROJEKTU BADAŃ TYPU UZGADNIACZA FAZ RAOUF-1/2

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Zakup usługi badawczej przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w zakresie badania pełnego (typu) radiowych uzgadniaczy faz RAOUF-1/2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0187/18-00.

Przedmiotem projektu jest zakup 1 usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z
określonymi wymogami/normami - Badania pełne uzgadniaczy faz RAOUF-1/2.

Wartość projektu wynosi 35 000 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 28 000 zł.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA 2018

 

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Wzrost konkurencyjności Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA poprzez aktywność na rynkach zagranicznych"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0553/17-00

Realizacja projektu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie firmy w działalności eksportowej oraz jej obecność na rynkach zagranicznych, w ramach analiz przeprowadzonych przy tworzeniu niniejszej strategii działalności międzynarodowej stwierdzono, iż konieczne jest skorzystanie z takich działań jak:
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty),
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.
Wartość projektu wynosi 141 235,75 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 63 464,92 zł.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA 2016-2017

 

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Wzrost konkurencyjności Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA poprzez aktywność na rynkach zagranicznych: bułgarskim i łotewskim"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0310/16-00

Realizacja projektu bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie firmy w działalności eksportowej oraz jej obecność na rynkach zagranicznych, w ramach analiz przeprowadzonych przy tworzeniu niniejszej strategii działalności międzynarodowej stwierdzono, iż konieczne jest skorzystanie z takich działań jak:
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty),
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne.
Wartość projektu wynosi 159 834,39 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 68 476,50 zł.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU BADAŃ TYPU WSKAŹNIKA AOWN-5/5

 

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Zakup usługi badawczej przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w zakresie badania pełnego (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia AOWN-5/5"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0641/16-00

Przedmiotem projektu jest zakup 1 usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z
określonymi wymogami/normami - badania pełne (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia
AOWN-5/5, wykonywane wg zaleceń producenta tj. zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN
61243-1:2007+A1:2010 oraz dokumentacją techniczną producenta: „Warunkami Technicznymi Odbioru
WTO-4/16”.

Wartość projektu wynosi 23 960,40 zł z czego wkład Funduszu Europejskiego wynosi 17 532 zł.