Wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kV w sprzęt BHP

Zgodnie z rozporządzeniem przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac. Takie wyposażenie rozdzielni w sprzęt BHP i P.Poż. powinno obejmować zakres sprzętu z kilku grup: sprzęt do wskazywania obecności napięcia, sprzęt elektroizolacyjny (podstawowy i dodatkowy), sprzęt zabezpieczający, a także sprzęt ewakuacyjny i ratowniczy. W zestawieniu typ mieszczą się również środki ochrony osobistej (PPE).

Standardowe wyposażenie rozdzielni w sprzęt ochronny:
Wyposażenie stacji 15/0,4